6058

אתר הוועדה המקומית לתכנון ובניה
להבים

6054
6056
 • ברוכים הבאים לאתר הוועדה המקומית לתכנון ובניה להבים

חדשות

 • 14/02/18

  לידיעת משתמשי המערכת רישוי זמין,

  החל מתאריך 15.04.18 כל הבקשות להיתר המקוונות יוגשו רק עם רכיב חישוב שטחים.

  יש להערך לכך בהתאם.

 • 29/03/2016

  הנחיות מעבר לתהליכי הרישוי ע"פ תיקון 101 לחוק התכנון והבניה החל מיום 3.4.16 או פרסום תקנות התכנון והבניה (רישוי בניה) התשע"ו – 2016, לפי המוקדם, יש לפעול בהתאם להוראות תיקון מס' 101 בכל הנוגע להליכי הרישוי החדשים וחלה חובת הגשת כל הליכי הרישוי באמצעות המערכת המקוונת.

 • אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הועדה המקומית ו/או המועצה, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הועדה המקומית. הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שיבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר. המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי אגף ההנדסה בלבד.