הנחיות בהתאם לרפורמה בחוק לתו"ב (תיקון 101)

הנחיות בהתאם לרפורמה בחוק לתו"ב (תיקון 101)

הנחיות להגשת בקשה לתיק מידע להיתר

תנאי סף להגשת בקשה למידע
הנחיות להכנת מפת מדידה
תהליך להכנת תיק מידע
בקשה למידע להיתר
תהליך הגשת בקשה להיתר בניה