מידע תכנוני

מסך זה ניתן לעיין בתוכניות התקפות החלות במרחב התכנון להבים ולהפיק מהם המידע הנדרש לתכנון המבנה ו/או השימוש המבוקש להיתר.

המידע המוצג אינו תחליף למידע רשמי שימסר ע"י נציגי הוועדה לפי סעיף 119(א) לחוק התכנון והבניה (חובת מסירת מידע (תיקון מס' 26) תשמ"ח-1988) או כל מידע אחר שימסר במסגרת בקשה למידע להיתר.

 

להלן רשימת התוכניות שמכוחן ניתן להוציא היתרי בניה:

תוכנית מס' 3/188/03/7 (תשריט והוראות) - רלוונטית למגרשי מגורים בשכ' הוותיקה מ- 1 עד 699.
מגדירה יעודים, זכויות ומגבלות בניה לשכונה הוותיקה.

תוכנית מס' 11/188/03/7 (תשריט והוראות) - רלוונטית למגרשי מגורים בשכ' הוותיקה מ- 1 עד 699.
מאפשרת הוספת מחסנים, חצרות משק והנחיות ארכיטקטוניות בשכונה הוותיקה.

תוכנית מס' 7/במ/205 (תשריט והוראות) - רלוונטית למגרשי מגורים בשכ' הציפורים מ- 700 עד 1449.
מגדירה יעודים, זכויות ומגבלות בניה לשכונת הציפורים.

תוכנית מס' 2/101/02/16 (תשריט והוראות) - רלוונטית למגרשי מגורים בשכונה הוותיקה, ציפורים, מניפה ומרכז מ- 1 עד 1999.
מאפשרת הקמת בריכות שחיה.

תוכנית מס' 16/מק/2002 (תשריט והוראות) - רלוונטית למגרשי מגורים בשכונה הוותיקה, ציפורים, מניפה ומרכז מ- 1 עד 1999.
משנה מגבלות בניה לבריכות שחיה.

תוכנית מס' 1/101/02/16  (תשריט והוראות) - רלוונטית למגרשי מגורים מ- 1699 עד 1742.
מבטלת פרוזדור חשמל ומגדירה מגרשי מגורים בשכונת הציפורים.

תוכנית מס' 103/03/16 (תשריט והוראות) - רלוונטית למגרשי מגורים בשכ' הציפורים מ- 700 עד 1742.
מאפשרת הוספת זכויות בניה והנחיות ארכיטקטוניות בשכונת הציפורים.

תוכנית מס' 16/מק/2012 (תשריט והוראות) - רלוונטית למגרשי מגורים בשכ' הציפורים מ- 700 עד 1742.
מאפשרת הוספת מחסנים חיצוניים והנחיות ארכיטקטוניות בשכונת הציפורים.

תוכנית מס' 4/101/02/16 (תשריט והוראות) - רלוונטית למגרשי מגורים בשכ' המניפה מ- 1750 עד 1868.
מגדירה יעודים, זכויות ומגבלות בניה לשכונת המניפה.

תוכנית מס' 6/101/02/16 (תשריט והוראות) - רלוונטית למגרשי מגורים בשכונה במרכז מ- 1900 עד 1980.
מגדירה יעודים, זכויות ומגבלות בניה לשכונה במרכז.

תוכנית מס' 16/מק/2022 (תשריט והוראות) - רלוונטית למגרשי מגורים בשכ' שרונית מ- 2001 עד 2596.
מגדירה יעודים, זכויות ומגבלות בניה לשכונת שרונית.

 

לחלק מהתוכניות קיים נספח עיצובי מחייב - ניתן לבדוק קיומו ב"ארכיב קבצים" של התוכנית.

תוכנית מתאר לישוב מס' 5/101/02/16 (תשריט והוראות) - רלוונטית לכל מרחב התכנון.

חיפושים על תוכניות מפורטות פרטניות למגרש בודד יש לערוך במסך "תוכניות בנין עיר". 

 

חלק מהתוכניות הינן תוכניות המשפרות מצב תכנוני קודם לכן הינן תוכניות "משביחות".
מומלץ להתייעץ עם הגורמים הרלוונטיים בוועדה בנושא היטלי השבחה (כתוצאה מתוכניות משביחות) טרם קבלת החלטות על מימוש זכויות.